ឆ្នាំ២០២២ ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្ម ទទួលបានផលល្អចំពោះអនុវិស័យដំណាំ

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅ ផលិតកម្មដំណាំទទួលបានសរុបចំនួន ៣៤,៧១លានតោន ថយចុះចំនួន ១,០២លានតោនស្មើនឹង ២,៨៥% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះដំណាំស្រូវ…