ការអភិវឌ្ឍផ្លូវ​សំខាន់​ៗ​នៅតំបន់ជាយក្រុងជួយជំរុញ​សក្ដា​នុពល​វិនិយោគ​និ​ងបង្កើនតម្លៃអចលនទ្រព្យ

ភ្នំពេញ ៖ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមតំបន់ជាយៗរាជធានីភ្នំពេញ ដែលតភ្ជាប់ពីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់ជាយក្រុងនិងឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានានោះ បាននិង…