តំបន់ជុំវិញ ​អគារ​ក្រសួង​រៀបចំដែនដីនគរូប​នីយកម្មនិងសំណង់​កំពុងទាក់ទាញ​ការអភិវឌ្ឍ​លំនៅឋាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​

ភ្នំពេញ ៖ តំបន់​ជុំវិញ អគារ​ទីស្ដីការ​ក្រសួង​រៀបចំដែន​ដី​នគរូប​នីយកម្ម​ និង​សំណង់ ​ប៉ែក​ខាងជើង​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ ……