ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ផ្តល់ទុនរយលានដុល្លារសម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម

២៥ ឆ្នាំ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ផ្តល់ទុនរយលានដុល្លារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដូចជាការសាងសង់ឃ្លាំងស្តុក, ឡសម្ងួតស្រូវ និងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ