ឌីជីថលូបនីយកម្ម បាន​ក្លាយជា​កាតាលីក​​ដ៏សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ទេសចរណ៍

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍បានលើកឡើងថា ស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលនៃការវិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងការកើនឡើងនៃតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ឌីជីថលូបនីយកម្ម…