សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ទិន្នន័យជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចជាផែនទី និងជាត្រីវិស័យនៃការរៀបចំគោលនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទិន្នន័យជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចជាផែនទី និងជាត្រីវិស័យនៃការរៀបចំគោលនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់