ទីតាំងការិយាល័យជួលមានការប្រើប្រាស់អស់ប្រមាណ ៦៧ភាគរយ នៃទំហំសរុបត្រឹមចុងឆមាសទី១

ភ្នំពេញ ៖ ការជួលទីតាំងសម្រាប់ធ្វើជាទីតាំងការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើង ខណៈដែលតម្លៃនៃការជួលក៏មានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចគ្នា។ ដោយឡែក សម្រាប់…

ទីផ្សារការិយាល័យជួលនៅសិង្ហបុរីចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញ

បន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដអស់រយៈពេល៦ត្រីមាសជាប់គ្នា នៅចុងត្រីមាសទី២ និងដើមត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ តម្រូវការ និងទីផ្សារការិយាល័យជួលនៅសិង្ហបុរីចាប់…..