ដើមត្រីមាសទី២ សេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសកើនឡើងប្រមាណ ២.៣ ភាគរយ

គិតត្រឹមដើមត្រីមាសទី2 សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេមើលឃើញថា មានកំណើនកើនឡើងវិញប្រមាណជា 2.3 ភាគរយ ក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើម……