កូនត្រីរ៉ូបូតផលិតចេញពីកោសិកាបេះដូងមនុស្ស មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការផលិតបេះដូងសិប្បនិម្មិត

ថ្មីៗនេះ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រមកពីសកលវិទ្យាល័យ Havard សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនូវការផលិតបានកូនត្រីរ៉ូបូតមួយប្រភេទដែលជាការទាញយក…