សត្វស្លាប បានក្លាយជាផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មីសម្រាប់កោះសាមសិប ខេត្តក្រចេះ

ក្រចេះ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍នៃគោលនយោបាយអេកូទេសចរណ៍ជាតិនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ចំនួន ៥០កន្លែង ដោយឡែកសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍…