រយៈពេល ៤ ខែការនាំចេញកៅស៊ូរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃ ១២៥ លានដុល្លារអាមេរិក

របាយការណ៍ បានបង្ហាញថា ក្នុងរយៈពេល៤ខែនៃឆ្នាំ២០២៤កម្ពុជារកចំណូល ១២៥លានដុល្លារអាមេរិក ពីការនាំចេញផលិតផលកៅស៊ូ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤