ទីក្រុងចំនួន ៧ ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើបៗទប់ទល់នឹងកំដៅក្តៅកើនឡើងខ្លាំង

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា រលកកំដៅកំពុងធ្វើឱ្យទីក្រុងមួយចំនួនក្លាយជាកន្លែងក្តៅបំផុត ដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ…