ស្វែងយល់ពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាប

ធនាគារកណ្តាលនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាប នៅពេលការវិនិយោគនានានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនសិ្ថតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានហានិភ័យក្នុងរយៈពេលណាមួយ ឧទាហរណ៍ មួយឆ្នាំ ឬពីរឆ្នាំ