ត្រីបបែលយក្សក្នុងទន្លេមេគង្គកម្ពុជា ទទួលវិញ្ញាបនបត្រកំណត់ត្រាពិភពលោករបស់ Guinness World Records

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ក្រសួងកសិកម្ម បានអញ្ជើញជាតំណាងទទួលវិញ្ញាបនបត្រកំណត់ត្រាពិភពលោក ស្តីពីត្រីទឹកសាបធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ពីស្ថាប័នកំណត់ត្រាពិភពលោក (Guinness World Records