មន្ត្រីបច្ចេកទេសខេត្តព្រះសីហនុកំពុងចុះស្រង់ទិន្នន័យវាស់វែងកំណត់ព្រំដី ដើម្បីកសាងប្លង់ដីជូនពលរដ្ឋ

ព្រះសីហនុ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមការងារជាមន្ត្រីបច្ចេកទេស ឬក្រុមវាស់វែងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចុះស្រង់ទិន្នន័យ កំណត់ព្រំដីជាបន្ដបន្ទាប់ដើម្បីកសាងប្លង់សុរិយោដី និងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដីដោយ…