អូស្ត្រាលីជីកកំណាយឃើញហ្វូស៊ីលមឹកយក្សមានអាយុកាលជាង៤៦០លានឆ្នាំ

Endoceras នេះនៅក្នុងសារមន្ទីរមួយរបស់ខ្លួន ហើយអះអាងថាវាអាចមានអាយុប្រហែលជា ៤៦០លានឆ្នាំកន្លងមកហើយ និងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបិសាចនៅក្រោមសមុទ្រផងដែរ