អ្នកណាទទួលបានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច ពីផលចំណេញនៃកំណើនធនាគារ

នៅឆ្នាំនេះទោះបីមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 ក៏ដោយ ក៏គេសង្កេតឃើញថា ធនាគារធំចំនួន 2 នៅកម្ពុជា រួមមានធនាគារ..