រដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្ម ៖ ការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា ជាកាតាលីករជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ន

ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម បានផ្តល់ទស្សនទាន​ស្តីពីតួនាទីដ៏សំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ន