កំណើនផលិតកម្មយានយន្ត និងការលក់នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំនេះ

យោងទៅតាមទិន្នន័យពីសហព័ន្ធយានយន្តអាស៊ាន បានបង្ហាញថា ផលិតកម្មយានយន្តនៅតំបន់អាស៊ានបានឡើងដល់ ២៨,២ ភាគរយ ឬ ២ ៨០៤ ៣៨៦ គ្រឿងនៅក្នុងរយៈពេល…