វិស័យ​ធានា​រ៉ាប់រង​នៅ​កម្ពុជា​រក្សា​បាន​កំណើន​វិជ្ជមាន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាបានរក្សានូវកំណើនជាវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនយ៉ាងប្រសើរ ខណៈដែលបុព្វលាភសរុបឈានដល់ប្រមាណ ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០២១។ ទិន្ន័យនេះត្រូវ…