អាថ៍កំបាំងនៅពីក្រោយល្បឿននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខុសគ្នារវាងបណ្តាប្រទេសលើពិភពលោក

កាលពីអតីតកាលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសក្រីក្របំផុតលើពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាអ្នកមានបំផុតគឺខុសគ្នាក្នុងទំហំត្រឹមតែ៤ដងប៉ុណ្ណោះ