មូលនិធិសហភាពអឺរ៉ុប ផ្តល់ ៧លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាល គាំទ្រកំណែទម្រង់វិស័យជលផលនៅកម្ពុជា

មូលនិធិសហភាពអឺរ៉ុប ផ្តល់៧លានដុល្លារដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគាំទ្រកំណែទម្រង់វិស័យជលផលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា