អាជីវកម្មកំប៉ុសគោក ចំណេញទាំងបរិស្ថាន ល្អទាំងដំណាំ ថែមទាំងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនក្នុងសហគមន៍

សហគមន៍មួយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាផលិតជីកំប៉ុសលក់ ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយកាកសំណល់ ច្នៃធ្វើជាជី និងអាចរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ…..