ច្នៃពីកំប្លោកទៅជីវៈឧស្ម័ន ជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រើប្រាស់ថាមពលដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់

កេនយ៉ា ៖ UNFCC បានធ្វើរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយដែលបានបញ្ជាក់ថា ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រមាណជា
៩៥០លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ន…