កំពង់ស្ពឺបន្តទទួលបានគម្រោងវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេសវិស័យឧស្សាហកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ ខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅតែបន្តទទួលបានគម្រោងវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ បើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដ-១៩ ក្ដី ជាពិសេសទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្ម ហើយក៏បានធ្វើឱ្យតម្រូវការដីធ្លី…