ប្រធានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ៖ កម្ពុជាមានសក្តានុពល និងរីកលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងល្អប្រសើរ

្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពល និងកំពុងរីកលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងល្អប្រសើរ ហើយសង្