ស្វែងយល់ពីការចិញ្ចឹមក្ងានតៃវ៉ាន់ ឆាប់ធំ ងាយស្រួលថែទាំ និងមានទីផ្សារល្អ

ក្ងាន ជាប្រភេទបក្សីម្យ៉ាងដែលបន្លាស់ទីនៅលើដី មានទំហំធំជាងមាន់ ខណៈដែលប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើននិយមចិញ្ចឹមសម្រាប់ចម្អិនជាម្ហូបអាហារ និងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ