គ្រាន់តែឆ្លៀតធ្វើក្ដាមប្រៃលក់ពេលទំនេរ ក៏អាចរកបានចំណូលរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយខែ

ភ្នំពេញ ៖ ស្តាប់ទៅដូចជាសាមញ្ញបំផុត ដោយគ្រាន់តែឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក ហើយធ្វើក្តាមប្រៃលក់តាមបណ្តាញសង្គមក៏អាច…