មុខរបរចិញ្ចឹមក្ដាមស្រែ សាមញ្ញៗ ងាយស្រួលថែទាំ និងមានទីផ្សារទូលាយ

ក្ដាមស្រែ ជាសត្វទឹកសាបដែលរស់នៅតាមវាលស្រែ ត្រពាំង បឹង ដែលគេអាចយកទៅច្នៃជាម្ហូបអាហារដ៏ពេញនិយមមិនថានៅទីក្រុង ឬក៏នៅទីជនបទនោះទេ…