គម្រោងសន្សំប្រាក់ច្បាស់លាស់ជួយឱ្យអ្នកចាយវាយដោយរីករាយ គ្មានក្តីកង្វល់ និងភ័យព្រួយ

ភ្នំពេញ ៖ ការមានទម្លាប់សន្សំ និងការចាត់ចែង ទុកដាក់សាច់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ ដែលអាចបំពេញបាននូវតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងគ្រាស្ថានភាពបន្ទាន់ណាមួយកើត…