“អនាគតដែលយើងប្រាថ្នា” ការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ភពផែនដីប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ភ្នំពេញ ៖ ទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីគឺជាយុទ្ធនាការបរិស្ថានដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកដែលបានចាប់បដិសន្ធិឡើងដោយការរួមកំលាំងពីប្រជាជនជុំវិញសកលលោក…