បំណុលសកលធ្ងន់ធ្ងរជាង​ ២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បានធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំង

អន្តរជាតិ ៖ បំណុលសកល ( Global Debt) ត្រូវបានគេដាក់និយមន័យឲ្យថា ជាទំហំកម្ចីដែលធ្វើឡើងដោយការរាប់បញ្ចូលគ្នារាប់តាំងពីបុគ្គលសាធារណៈ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ស្ថាប័នរដ្ឋ រហូតទៅដល់កម្ចីពី…