គម្រោង​បុរី​នៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​រំពឹងថា​មានកំណើន ​៦០គម្រោង​ក្នុង​ឆ្នាំ២០២៣ ​នេះ

ភ្នំពេញ ៖ ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមានលក្ខណៈជាបុរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានសកម្មភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់បើទោះបីជាពិភពលោកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិ…