បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពការងារ ធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចរាប់ពាន់លានដុល្លារ

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពពី Weforum បង្ហាញថា ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៧ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ប្រមាណជា ៣,៨ ភាគរយនៃម៉ោងធ្វើការសរុបនៅទូទាំងពិភពលោក…