មនុស្សជាង ២ ពាន់លាននាក់នឹងរងគ្រោះពីកំដៅខ្លាំង ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពបន្តកើនឡើងលើសពីកម្រិតបច្ចុប្បន្ន

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពពី Independent លើកឡើងថា ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថា មនុស្សជាង ២ ពាន់លាននាក់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងកម្រិតកំដៅ…