ក្បាច់ត្របកឈូកខ្មែរ ក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាតំណាងអាស៊ានឆ្នាំ២០២២

ត្របកឈូក គឺជាទម្រង់ក្បាច់ខ្មែរតំណាងឱ្យភាពរុងរឿង និងភាពសុខដុមរមនានៃសន្តិភាពដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង១០បានខិតខំបង្កើតឡើង …