ដំណឹងល្អ ! នៅសល់តែ៧៤ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់នឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរក្នុងដំណាក់កាលទី១

នៅសល់ត្រឹមតែ៧៤ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ គម្រោងស្ពានអាកាសច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់ដំណាក់កាលទី១ នឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរបន្ទាប់ពិធីចាក់តភ្ជាប់តួស្ពានត្រូវបានធ្វើឡើងរួចរាល់