ប្រធាន CVEA បង្ហើបពីទីតាំង​ដីធ្លី​ដែល​ទិញដើម្បីប្រាក់ចំណេញនៅពេលអនាគត

ប្រធាន CVEA បង្ហើប​ពី​ទីតាំង និងក្បួនក្នុងការទិញ​ដី​ដើម្បីបានចំណេញនៅពេល​អនាគត​ ស្របពេល​មានមនុស្ស​ជាច្រើន​កំពុង​ពិបាក​ក្នុងកា​រលក់​បញ្ចេញដី​