វិនិយោគិនខ្មែរបោះទុន ៥ លានដុល្លារបង្កើតសហគ្រាសផលិតកែវក្រដាស និងបំពង់បឺតពីអង្ករ និងពោត

វិនិយោគិនខ្មែរបានបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ៥លានដុល្លារក្នុងការបង្កើតរោងចក្រផលិតកែវក្រដាស និងបំពង់បឺតធ្វើពីម្សៅអង្ករ ម្សៅពោត និងម្សៅដំឡូង ដែលអាចទទួលទានបាន