តើនៅពេលអនាគត ក្រដាសប្រាក់អាចក្លាយទៅជារូបិយវត្ថុដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដែរ ឬទេ?

គេមិនអាចបដិសេធបាននោះទេថា នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ពិភពលោកបានកំពុងមានវឌ្ឍនាការទៅលើ “ក្រដាសប្រាក់” ដោយបាត់បង់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុង…