រដ្ឋាភិបាល និង IMF បញ្ជូនមន្ត្រីទៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដើម្បីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារកម្ម

រាជរដ្ឋាភិបាល និង IMF បានបញ្ជូនមន្ត្រីទៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដើម្បីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើការពង្រឹងសមត្ថភាពវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និង ភស្តុភារកម្ម