កម្ពុជា-អាស៊ាន ជំរុញការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ាន ដើម្បបង្កើនទំហំសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ាន

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា កម្ពុជាចូលរួមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជំរុញការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ានដោយរំពឹងនឹងជួយបង្កើនទំហំសេដ្ឋកិច្ច