ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តពេញលេញ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃ ១៩ មករា ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តពេញលេញ ចំពោះសមាជិក សមាគមធនាគារ…