កាន់តែប្លែក ជាមួយម៉ាកសម្លៀកបំពាក់ក្នុងស្រុកច្នៃម៉ូដពីក្រមា និងអាចជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍ទៀតផង

សំណាងហ្វេស្សិនប្រេន ជាក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់មួយ បានចេញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបថ្មី ច្នៃពីក្រមាស្អាតប្លែក ថែមទាំងជាផ្នែកមួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។