សហគមន៍ចំនួនពីរ ទទួលបានលទ្ធផលល្អពីការសាក​ល្បងបណ្ដុះកូនក្រវាញ

ក្រវាញ គឺជារុក្ខជាតិដែលដុះនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងដែលរងការគំរាមកំហែងពីការដកហូត លើសកម្រិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញនោះ ដោយសារវាជារុក្ខជាតិ…