សម្មភាពអាជីវកម្ម និងការ​វិនិយោគ​តាមបណ្ដោយផ្លូវ​ក្រវាត់ក្រុងទី​៣​ចាប់ផ្ដើម​រីកដុះដាល​ជា​បន្តបន្ទាប់

សកម្មភាពអាជីវកម្ម ​និងកា​រវិនិយោគនៅ​តាមបណ្ដោយផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី៣​ចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាល​ជា​បន្តបន្ទាប់ក្រោយពីផ្លូវនេះ​ដាក់ដំណើរការ​ជាផ្លូវការ