រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Apsara Media Service (AMS) ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Apsara Media Service (AMS) ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ក្រសួងបរិស្ថានជំរុញប្រជាជនឱ្យយកឃ្មុំប្រកបដោយនិរន្តរភាព

បាត់ដំបង ៖ ក្នុងឱកាសចូលរួមដាំដើមឈើនៅក្នុងសហគមន៍តាខេះមានជ័យ ក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ឃ្មុំដោយការពឹងផ្អែកហួស…

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងវិស័យឯកជនបានសហការ​គ្នាជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) តំណាងវិស័យឯកជន បានសហការគ្នាតាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ…

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបន្តពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីប្រែក្លាយនីតិវិធីអនុវត្តការងារ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តមហិច្ឆតាពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) បន្ថែមទៀត…

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បង្ហាញពីមេរៀន និងបទពិសោធន៍ទាំង៦ ដែលទទួលបានពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំធ្វើពិធីផ្សព្វផ្សាយដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវឯកសារ «ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយ…