ក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់បារាំងចំនួន៣ ចង់វិនិយោគវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនធំៗ និងល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសបារាំងចំនួន៣ បានបង្ហាញពីគោលបំណងចង់វិនិយោគលើវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា