តម្លៃប្រេងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅលើសកលលោកចំនួន២ កើនឡើងបន្តិចក្នុងសប្តាហ៍នេះ

បរទេស ៖ យោងតាមប្រភពពី Investing បានរាយការណ៍ថា តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ី ខណៈដែលទិន្នន័យឧស្សាហកម្មបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃស្តុកប្រេងរបស់…