ក្រុមហ៊ុនធំៗ​របស់​វៀតណាម​ចំនួន​៦ បង្ហាញពី​គម្រោង​ចូលមកវិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​បន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមធំៗចំនួន​៦​បានបង្ហាញពីគម្រោង​បណ្ដាក់​ទុន​វិនិយោកគបន្ថែម​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្រប​ពេលរាជ​រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់​បន្ធូរបន្ថយនីតិវិធីជាច្រើន